Mobirise

Kancelaria Notarialna Warszawa Wawer

Kancelaria Notarialna zlokalizowana w Warszawie w dzielnicy Wawer.

Mobirise

Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonywane są zgodnie z prawem i przyznawany jest im przymiot dokumentów urzędowych. Czynności dokonywane są co do zasady w kancelarii notarialnej; jeśli przemawia za tym charakter lub szczególne okoliczności – także w innym miejscu.

Na podstawie art. 79 ustawy Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
2) sporządza poświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
6a) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 

Czynności oraz dokumenty


W celu umówienia czynności notarialnej, prosimy o kontakt z Kancelarią telefonicznie bądź elektronicznie - za pomocą e-mail, celem dokonania wszelkich uzgodnień. Chętnie udzielimy stosownych wyjaśnień, wskażemy, jakie dokumenty będą niezbędne do dokonania danej czynności, ustalimy dogodny termin, a także rozwiejemy wszelkie Państwa wątpliwości.
Dokumenty, niezbędne do aktu, mogą być dostarczone bezpośrednio do Kancelarii bądź przesłane mailem - na adres Kancelarii, celem ich wcześniejszej weryfikacji. Oryginały dokumentów bardzo prosimy dostarczyć do Kancelarii najpóźniej na umówione spotkanie, podczas którego dokonywana będzie czynność notarialna.  

Mobirise
Mobirise
Opłaty


Opłaty notarialne uzależnione są od rodzaju dokonywanej czynności.

Notariusz pobiera wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami danej czynności, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do stawek wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Ponadto notariusz pobiera podatki i opłaty na podstawie odrębnych przepisów. Są to w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe.
Notariusz, jako płatnik, obowiązany jest na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Notariusz pobiera od wnioskodawcy ponadto opłaty sądowe i zaznacza w akcie notarialnym ich wysokość. Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną.
Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.
czynności notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią. Jeż
W celu ustalenia szczegółowych informacji dotyczących kosztów danej czynności notarialnej, uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią, gdyż każda z Państwa spraw rozpatrywana jest indywidualnie.

Page was designed with Mobirise